voicespeaker

Naše moto:

"Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout." - Bruno Ferrero

logo MŠ malé
phone  412 558 657
phone  Těchlovice 37,  405 02 Děčín
mail  mstechlovice@mstechlovice.cz
 

 Základní poučení o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

  na základě právního předpisu nebo

  na základě souhlasu zákonných zástupců dětí.

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti).  

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  školní matrika,

  doklady o přijímání dětí, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

  třídní kniha,

  záznamy z pedagogických rad,

  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

  podklady dětí pro vyšetření v PPP,

  hlášení trestných činů, neomluvená absence,

  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  seznamy dětí na mimoškolních akcích,

  seznamy dětí na soutěžích,

  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,

  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),

  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu o MŠ,

  zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí,

  záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti děti a ochrany jejich majetku (naše škola   
  kamerový systém zatím nemá).

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. 

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

  shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam dětí pro mimoškolní akce je poskytován bez rodných čísel),

  již nepotřebné údaje skartovat,

  zachovávat mlčenlivost o údajích,

  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

  školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,

  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i zákonným zástupcům dětí. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zákonných zástupců dětí včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Mgr. Lucie Randáková (tel.:778 404 399).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. et Bc. Irena Kolaříková, ředitelka školy